ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดประกวด Best Practice

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดประกวด Best Practice

 


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive Leaning) เพื่อค้นหา Best Practice ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กล่าวเปิดงาน

ซึ่งการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาสามารถบริหารหลักสูตรตามแนวคิดเชิงผลิตภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด อาทิเช่น คณะครุศาสตร์ ส่งผลงาน ศิลปะการวาดภาพและเขียนพู่กันจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลงาน

โครงการกีต้าร์ฮีโร่ คณะวิทยาการจัดการ ส่งผลงาน Productive Learning of Warehouse Model Business Plan (แผนธุรกิจคลังสินค้า “Complete Storage”) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งผลงาน Chick balls (ลูกชิ้นไก่) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งผลงาน เครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงาน Model ระบบระบายอากาศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งผลงาน การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำเบื้องต้นในนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ์ และ ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ ชมการนำเสนอและซักถามผู้นำเสนอในเรื่องของแนวคิดและการจัดทำ ซึ่งผลงานของนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้


ผลการแข่งขัน สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะ วิทยาการจัดการ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรางวัลชนะเลิศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม