อุบลราชธานี-พิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

อุบลราชธานี-พิธีเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

 

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ที่ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคร อุบลราชธานีนายสฦษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในนามของเทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อุบลราชธานี มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในวันนี้

เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะ องค์กปกครองส่วนท้องถิ่ กี่จะต้องส่งเสริมให้ประชชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากในอดีตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าบนดิน เมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนามากขึ้นสายไฟฟ้าก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

จึงได้เกิดแนวคิดที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนอุปราช จากช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงสี่แยกถนนชยางกูร ตัดกับถนนสุริยาตร์ และบริเวณถนโดยรอบทุ่งศรีเมือง ถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนราชบุตร ถนนนครบาลและถนนศรีณรงค์ ระยะทางรวม 3.1กิโลมตร โครงการดังกล่าวมีงบประมาณลงทุนการก่อสร้าง จำนวน 2b4,b96,31.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้ร้อยสามสิบเอ็ดบทสี่สิบสี่สตางศ์) เทศบาลนครอุบลราชธานี อุดหนุนงบประมาณก่อสร้างด้าโยธา118,1.0,171.61 บาท หนึ่งร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสน หนึ่งร้อยเจ็ตสิเอ็ดบทหกสิบเอ็ดสตางค์

และการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณ สร้างด้านไฟฟ้า 146,566,759.8 บาท หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสน หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินในครั้งนี้จะทำให้ ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยมีความมั่นคงในการจ่ายไฟตลอดจนมีความเป็นระเบียบ สวยงามมีทัศนียภาพที่ดีสมกับที่ได้ชื่อว่าเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมถึงรองรับการ ขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ต่อไป

เอกชัย โปธา ภาพ /ข่าว รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม