สมุทรปราการ-ชาวบ้านเฮ ! การประชุมเลือกกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษา ชุดใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์

สมุทรปราการ-ชาวบ้านเฮ ! การประชุมเลือกกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษา ชุดใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์

 

 


ที่สโมสรหมู่บ้านปัญฐิญา ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการประชุมพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านปัญฐิญาแพรกษาชุดใหม่อย่างเป็นเอกฉันท์

โดยได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงไปนานกว่า 2 ปี แต่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งเดิม ทางสมาชิกหมู่บ้านปัญฐิญาจึงได้ปรึกษาหารือ และดูในระเบียบและข้อบังคับกฎหมายต่างๆ เพื่อต้องการให้มีนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ในวันนี้ (30สิงหาคม 2563)

จึงได้มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปู และหน่วยงาน กอ.รมน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสังเกตการณ์และดูแลในเรื่องความปลอดภัย และในการคัดเลือกคณะกรรมการนิติหมู่บ้านในครั้งนี้ มีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน

โดยมีนายปารเมษฐ์ ภัชกุล มาให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกบ้านได้มีความเข้าใจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติหมู่บ้าน และจากการประชุม ได้มีมติเสียงโหวดจากประชาชนภายในหมู่บ้านปัญฐิญา ด้วยการยกมือเห็นชอบและไม่เห็นชอบ และเสียงโหวดเป็นเอกฉันท์ คือเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ แต่มีเพียง 1 เสียง ที่ไม่เห็นชอบ ทำให้ผู้สมัครนิติบุคคลหมู่บ้านจำนวนทั้ง 10 คนได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์

ด้านนาวาเอกประดิษฐ์ วิสุทธินันท์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นตัวแทนและเป็น 1 ในจำนวน10 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน กล่าวว่า ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวปัญฐิญาแพรกษา ทุกท่านที่กรุณาไว้วางใจและร่วมใจกันออกมาเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้วนั้น ปรากฏว่าชาวบ้านได้ลงมติในจำนวนเสียงมากกว่าหนึ่งในสาม ก็ถือเป็นเอกฉันท์ ให้คณะกรรมการนิติบุคคล ชุดใหม่ จำนวน 10 คน ได้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่นี้ก็จะดำเนินงานและบริหารงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานสืบไป ในส่วนสาเหตุที่ต้องมีการประชุมและเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลชุดเดิมได้หมดวาระไป นานถึง 2 ปี 6 เดือน ทางสมาชิกของหมู่บ้านก็พยายามทำหนังสือเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ทางคณะกรรมการชุดเดิมก็ไม่ยินยอมรับเอกสารหรือหนังสือใดๆทั้งสิ้น จึงได้ทำการจัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ก็ไม่ยินยอมรับเอกสารดังกล่าว และเมื่อครบกำหนด 30 วัน เมื่อไม่ยินยอมรับหนังสือ

ซึ่งตามกฎหมายแล้วสมาชิกหมู่บ้าน ได้เข้าชื่อกัน 1ใน5 เพื่อแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมา ในการที่จะเปิดการประชุม ซึ่งตนได้รับมอบจากสมาชิก1ใน5ให้มีอำนาจในการเปิดประชุม และจากการประชุมในวันนี้ พบว่าสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้มาลงทะเบียนและลงคะแนนมากกว่า 1ใน3 ซึ่งเกินเป้าหมายจากข้อบังคับ มติที่มีการเลือกคณะกรรมการนิติออกมาในวันนี้ ก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ อีกทั้งการเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลครั้งนี้ ก็ถือเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลชุดใหม่ แทนนิติบุคคลชุดเดิมที่ได้หมดวาระไปแล้วนานกว่า 2 ปี ก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม