ประธานคณะอนุกรรมาธิการขุดคลองไทย และ นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ร่วมจัดงานเสวนา ” การพัฒนาคลองไทยเพื่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ประธานคณะอนุกรรมาธิการขุดคลองไทย และ นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ร่วมจัดงานเสวนา ” การพัฒนาคลองไทยเพื่อสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม พลตรี ทรงกรด ทิพย์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขุดคลองไทย ร่วมกับ พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา และ ดร. สฤษ์ฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง การพัฒนาคลองไทยอย่างไรให้ยั่งยืน. ซึ่งในงานเสวนาในครั้งนี้จัดเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบถึงประโยชน์และรายได้อันมหาศาลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการขุดคลองเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินเรือเดินสมุทรต่างๆที่ได้ไม่ต้องอ้อมที่ช่องแคบมะละกา ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมากและย่นระยะเวลาได้อย่างน้อย12-15 ชั่วโมง. อีกทั้งยังก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาล ซึ่งจะได้นำรายได้เหล่านี้ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆต่อไป..
สุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย ประสานข่าว..
โกสินธ์ จินาอ่อน. รายงาน…

ข่าวที่น่าติดตาม