สมุทรปราการ-เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สมุทรปราการ-เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ส.ค.63 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู หรือไร่ (ความสุขปลูกได้) ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ

โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และเป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็เพื่อต้องการให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

รวมทั้งเพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับมาพัฒนาต่อยอด เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการลดรายจ่ายแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ อีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ข้าราขการตำรวจ สภ.บางปู ประกอบไปด้วย นายธีรพล ชุนเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางปู นายอดุลย์ อนุชปรีดา อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู นางศิริพร ยงค์สงวนชัย เรืออากาศตรี เฉลิมชาติ ไวยวิฬา ประธานกลุ่มเพื่อนนายก นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพร พรมสุวรรณ ผอ.สนง.ระบายน้ำชลหารพิจิตร พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง.ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รอง.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตลอดจน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 800 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

จากนั้น ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เดินเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ซุ้ม 12 ฐาน

โดยเริ่มจากซุ้มที่ 1 ฐานการเรียนรู้ 1 ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะนาว ฐานการเรียนรู้ 2 สาธิตการให้อาหารปลา และผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร รับผิดชอบโดยกองวิชาการและแผนงาน และกองช่างสุขาภิบาล ส่วนซุ้มที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 1 การหมักจุลินทรีย์ อีเอ็ม ฐานการเรียนรู้ 2 การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฐานการเรียนรู้ 3 การทำปุ๋ยพืชสด

รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซุ้มที่ 3 ฐานการเรียนรู้ 1 เรือนเพราะชำและไร่แก้วมังกร ฐานการเรียนรู้ 2 ซุ้มไม้เลื้อย ฐานการเรียนรู้ 3 สวนดอกไม้และพืชผักสวนครัว ฐานการเรียนรู้ 4 ไร่มะระกอ ฐานการเรียนรู้ 5 ไร่ฟักทอง และฐานการเรียนรู้ 7 ผักไฮโดรโปรนิกส์ รับผิดชอบโดยกองสวัสดิ์การสังคมและกองช่าง ซุ้มที่ 4 ฐานการเรียนรู้ 1 สาธิตวิธีการจับปลา แยกเป็น จุดถ่ายภาพ จุดพายเรือ และจุดผลิตภัณฑ์จากปลา รับผิดชอบโดยกองคลัง และสำนักปลัดเทศบาล

โดยทางเทศบาลตำบลบางปู มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการชุมชน นับเป็นการสร้างฐานในการขับเคลื่อน ชุมชนให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม