นราธิวาส-รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 “

นราธิวาส-รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 “

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 4 กลุ่ม พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ซึ่งมีนายปัญญา น่วมประวัติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถวางแผนขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน
1.1 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.2 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม บรรยายหัวข้อพิเศษ “แนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” โดยอธิบาย โครงการสำนักตรวจราชการ อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ แนวทางการตรวจราชการผลสัมฤทธิ์ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ และอธิบายแนวทางการตรวจราชการประจำปี 2564


1.3 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยาย “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการ ผลประโยชน์จากกิจกรรม สร้างความเข้าใจและให้ข้อสังเกตการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการพัมนาพื้นที่ต้นแบบฯ
1.4 นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง บรรยาย “การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ” โดยอธิบายแนวทางการเบิกเงิน แนวทางการดำเนินงานขุดดิน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

2. กิจกรรมการนำเสนอ ผลงานเด่น/ผลสำเร็จ และปัญหา อุปสรรค การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ / เร่งด่วนในพื้นที่ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม

– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นำเสนอในประเด็น 3 เรื่องดังนี้
1. การขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนระดับพื้นที่ตำบลและอำเภอด้วยกลไก One Plan Administration สู่นราฯ พัฒนา ยั่งยืน (Best practice)


2. เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PISM 2 C MODEL (นวัตกรรม)
3. การพัฒนาพัฒนากรที่บรรจุใหม่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน

โดยช่วงท้ายการประชุมฯ นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวสรุปผลการประชุมภาพรวมกิจกรรมการประชุมฯ โดยมีข้อซักถามเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกตผลการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร

ข่าวที่น่าติดตาม