ระยอง-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (PAC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ระยอง-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (PAC) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

 

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมทรายแก้ว เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายรัตน์ สังข์สุวรรณ์ อัยการอาวุโสจังหวัดระยอง ประธานกรรมการฯเป็นประธานที่ประชุมฯ นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด เป็นเลขานุการ ดำเนินการประชุม เพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานแห่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้


ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๙๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ,ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด เนื่องจากชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
๑.๒ สถิตินักท่องเที่ยวช่วงเปิดอุทยานแห่งชาติ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ นโยบายเกี่ยวกับโครงการที่สิ่งปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติให้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด  เห็นชอบมาก่อนเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป้า และพันธุ์พืชให้ ความเห็นชอบ/อนุมัติ
๓.๒ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓.๓ ครม. สัญจร ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม