ระยอง-อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการและการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมการสร้างระบบสนับสนุน SMEs

ระยอง-อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการและการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมการสร้างระบบสนับสนุน SMEs

 

 


เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2563 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรอุตสาหกรรมระยอง เปิดอบรมการเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการและการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน กิจกรรมการสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น(RISMEP) จ.ระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และ Service Provider หรือ SP จำนวน 40 คน

นายพุทธิกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดระยอง มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีหน้าที่ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจต่อ SMEs และผู้มาขอรับบริการให้เข้าถึงการง่ายและครบวงจร เกิดการขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้การประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการ การเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการ และการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการ(Service Mind)และการวิเคราะห์ วินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นของผู้ให้บริการเครือข่าย RISMEP จังหวัดระยอง.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม