ขอนแก่น-ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น-ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา09.45-11.30 น. ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย ผอส.ประสาท สมจิตรนึก (ผู้อำนวยการอาวุโส ฯ)กล่าวแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สรุปภาวะเศรษฐกิจหดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อนจากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดในช่วงต้นไตรมาส รวมถึงมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนหยุดชะงักชั่วคราว

ก่อนจะทยอยปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสจากการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูง ตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกำลังซื้อที่อ่อนแอและผลของมาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ด้านผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบ จากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่หดตัวสูง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก

ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมาก สำหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563) ยอดเงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินเยียวยาภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อย จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้


การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น ตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกำลังซื้อที่อ่อนแอรวมถึงผลจากความกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดในช่วงต้นไตรมาส ทำให้การเดินทางและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงมาก โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการที่หดตัวสูง สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่หดตัวมากขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนหดตัวสูงทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จากมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัว สำหรับอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 5.0 ลดลงมากจากไตรมาสก่อนรายได้เกษตรกร หดตัวน้อยลง

จากผลผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคในประเทศและส่งออก ทำให้ชดเชยผลผลิตข้าวนาปรังที่หดตัวจากผลของภัยแล้งได้บางส่วน ด้านราคาสินค้าเกษตรชะลอตัว ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ชะลอตัว และราคายางพาราที่หดตัวจากอุปสงค์โลกและราคาน้ำมันที่ลดลง การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัว ทำให้การนำเข้าสินค้าทุนลดลง โดยเฉพาะเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์โทรคมนาคม ขณะที่การลงทุนก่อสร้างหดตัวน้อยลงตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับดีขึ้นบ้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง

ตามการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายที่หดตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากผลกระทบของภัยแล้ง การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวจากมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงต้นไตรมาส และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามการส่งออกไปประเทศคู่ค้าสำคัญที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้ โดยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดรายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบทมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการนำเข้าขยายตัวในหมวดมือถือ/อุปกรณ์จากจีนตอนใต้ที่ขยายตัวจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ตามการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่ราคาจูงใจ และหมวดคอมพิวเตอร์จากจีนตอนใต้ เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน ด้านการส่งออกกลับมาขยายตัวจากการส่งออกไปจีนตอนใต้ในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ประเภท Cloud Computing ตามความต้องการใช้งานประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และหมวดผลไม้ ตามความต้องการบริโภคและปริมาณผลผลิตที่สูงกว่าปีก่อน


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบ จากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่หดตัวสูง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ขณะที่หมวดอาหารสดชะลอลงจากราคาข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ด และไก่ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นมาก

ภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563) เงินฝากคงค้างขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากออมทรัพย์ที่ขยายตัวตามมาตรการเยียวยาภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจและนักลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อย จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามสินเชื่อเสริมสภาพคล่องขยายระยะเวลา และมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากสินเชื่อครัวเรือน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ลดลง

​​Cr.ธนาคารแห่งประเทศไทย
​​​​ 4 สิงหาคม 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์: 0 4391 3534
E-mail: Sunatthc@bot.or.th

 

ศูนย์ข่าวขอนแก่น รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม