ชลบุรี-มอบหนังสือแสดงสิทธิการที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบหนังสือแสดงสิทธิการที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน

 


ที่วัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน พิธีมอบหนังสือแสดงสิทธิการที่ราชพัสดุ ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ โดยมีนายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการสูง รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ นาวาเอกเฉลิมพร คล้ายทอง ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี และนายสาคร โพธิ์ดำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ได้ให้การต้อนรับ และนายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง กรมธนารักษ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ภายใต้ โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

โดยการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่มาก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำกิน อันเป็นการสร้างความมั่นคง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมธนารักษ์ ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินโครงการในการรับรองสิทธิผู้ครอบครองที่ราชพัสดุจำนวนประมาณ ๑๙,๓๕๑ ราย ซึ่งจะได้นำที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ทำกินสร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป


สำหรับกิจกรรมการมอบหนังสือแสดงสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุของจังหวัดชลบุรี ในวันนี้ ได้นำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. ๔๘๑ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๒,๔๘๔ ไร่ นำมาจัดให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๔๔ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ


รุ่งรัตน์ ชลบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม