ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2563

ฉะเชิงเทรา-รอง ผอ.กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2563

 

วันนี้ (13 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 รวม 5 วัน โดยมีกำลังพลของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 30 คน เข้าร่วมการฝึกและทดสอบ


พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่กับหน่วยงานระดับนโยบาย และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง และการติดตามประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคาม

โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยคุกคามในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ในระดับหน่วยปฏิบัติ และหน่วยในระดับนโยบายของทุกหน่วยงานได้เข้าไปมีส่วนร่วม และเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์

และมาตรการสนับสนุนที่กำหนดไว้ในแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยดำเนินการทั้งในภาวะปกติและในภาวะไม่ปกติ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนในการดำเนินการ ตาม พร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ พ.ศ.2551 ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดรูปแบบ หรือวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้เกิดประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

ข่าวที่น่าติดตาม