สุรินทร์# สปช.เขต 2 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชน “รัฐพัฒนา ประชามีสุข”

#สุรินทร์# สปช.เขต 2 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชน “รัฐพัฒนา ประชามีสุข”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม นำสื่อมวลชนกว่า 50 ชีวิต ลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นจังหวัดสุรินทร์ นางวันชนะ บุญปกดาโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการข่าวภูมิภาค ได้นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยเสนง บ้านกระเพอสกวม ตำบลท่า อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ มี นายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ นายบุญรวม รุ่งเรือง นายกองค์การบรหารส่วนตำบลท่าสว่าง ให้การต้อนรับและพาคณะสือมวลชนลงพื้นที่โครงการฯ ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะสื่อมวลชนทั้ง 9 จังหวัด ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ห้วยขนุน-ซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี มีนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ มีนายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ นายกันตวัฒน์สงวนชื่อ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ให้การต้อนรับและพาลงพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรร ให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ในเขตตรวจราชการ 18 เขต รวม 900 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 2-5 รวม 4 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น โครงการเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคม ระดับจังหวัด การก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนที่เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับด้านสุขภาวะ โครงการลานกีฬาเป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เช่น โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ในพื้นที่อำเภอชุมชน หมู่บ้าน ก่อสร้างสะพานคอนกรีต หรือ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการก่อสร้รางเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ขุดลอกเปิดทางน้ำ หรือ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
โดยสื่อมวลชน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมกว่า 50 คน ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเซียลและสื่อหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้จะได้นำความรู้ ความเข้าใจในการใช้งบประมาณของภาครัฐในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง ต่อไป
ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม