อุบลฯ ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมขับเคลื่อนด่านชายแดนช่องเม็ก สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City

อุบลฯ ภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมขับเคลื่อนด่านชายแดนช่องเม็ก สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City

 

ที่อาคารศูนย์สาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City สร้างการรับรู้การพัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอและกำนันผู้ใหญ่ บ้านสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้ประกอบการและผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ช่องเม็ก มีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่เมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อให้การค้าชายแดน ในเขตพื้นที อำเภอโขงเจียม เขื่อนสิรินธร ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร

การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มาตรฐานโดยจังหวัดร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดอุบลาชธานี และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนช่องเม็กที่ได้มาตรฐาน มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยนำระบบเทคโนโลยีนำมาพัฒนาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วผ่านเข้า- ออก การคัดกรองสินค้า ข้ามไปยังชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้สะดวกรวดเร็ว


ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านช่องเม็ก Happy valley หรือ ขุนเขาแห่งความสุข ที่ด่านชายแดนช่องเม็ก เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่จากภาคส่วนต่างนำสินค้าแบรนด์เนม จำหน่าย ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และยังมีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้าอาหาร สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ในเขตพื้นที่ชายแดนอีกด้วย
ส่วนด้านการอำนวยความสะดวก ได้นำเอาระบบดิจิตัล เทคโนโลยี อำนวยความสะดวก เช่น ด้านพลังงาน การจราจร และด้านความปลอดภัยติดต้องกล้อง CCTV เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม