ชุมพร – โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙

ชุมพร – โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย  สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.พระมงคลวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ อ.เมืองชุมพร  นายยุทธนา  บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดชุมพร คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร   สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและอำเภอในพื้นที่ ผู้นำ/ประธานชุมชนคุณธรรมในจังหวัดชุมพร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพรขึ้น โดยจัดทำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) / เติมเต็มตู้แบ่งปันตู้ปันสุขในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรุใหญ่  และศูนย์ ฯ อื่น ๆในจังหวัดชุมพร

นายยุทธนา  บุศเนตร เปิดเผยว่า เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการรวมพลังช่วยเหลือประชาชนในชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในขณะนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือเยียวยาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพรขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) /ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วไป เพื่อส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ และบทบาทศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในภาพความสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในอนาคต ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชน และสาธารณะ เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) เพื่อส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ใจช่วยเหลือเกื้อกูล โดยนำศาสตร์พระราชาด้านการมีส่วนร่วมตามหลัก “บวร” มาใช้ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)

ธนากร โกศลเมธีรายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม