ฉะเชิงเทรา-อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรม “ปันอิ่ม เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบางพระ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระยะที่ 2)

ฉะเชิงเทรา-อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรม “ปันอิ่ม เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบางพระ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระยะที่ 2)

 

วันนี้ (29 มิ.ย.63) ที่อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระยะที่ 2) ผ่านกิจกรรม “ปันอิ่ม เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบางพระ” โดยมีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และทุกภาคส่วนของตำบลบางพระ เข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับโครงการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จากผลกระทบสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ผ่านกิจกรรม “ปันอิ่ม เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบางพระ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระยะที่ 2) และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตามวิสัยทัศน์ การพัฒนาตำบลบางพระ “ตำบลน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระยะที่ 2 ) รวม 8 กลุ่ม จำนวน 579 ครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐเดิม /กลุ่มผู้พิการ ที่มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อน /กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ(ตกสำรวจ หรือเพิ่มเติม) /กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง /กลุ่มพนักงานหรือ ลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลด


เวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง /กลุ่มผู้ประกอบกิจการภายในพื้นที่ตำบลบางพระ และได้รับผลกระทบจากมาตรการ Covid ทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ /กลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (อสม.) โดยกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะได้รับข้าวสาร และไข่ไก่แล้ว ยังได้รับคูปอง มูลค่าครัวเรือนละ 300 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้า ที่ตลาด “3 อิ่ม” ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านท่าอิฐ (วัดท่าอิฐ) ด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม