คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กมม.ชี้แจงติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กมม.ชี้แจงติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563

วันนี้ 15มิ.ย.63 เวลา 10.00 น คณะ อนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม โดย นาย พรชัย เทพปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาชุดที่ 4 รับผิดชอบโซนเขตกรุงเทพใต้เชิญสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานเขตบางนา เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ในส่วนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในหมวดของการปรับปรุงอาคารเรียน และมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยสรุปสำนักงานเขตพระโขนงและสำนักงานเขตบางนา ได้ทำการก่อหนี้เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ครบทุกรายการ มีบางรายการอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไข นอกจากนี้ ทางที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯโดย ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น อนุกรรมการกล่าวเพิ่มเติมให้ทางโรงเรียนกำชับม่ารตการในการเว้นระยะห่างและจุดคัดกรอง ต้องทำอย่างต้อเนิ่อง นอกจากนี้ในช่วงเปิด ภาคเรียนใหม่นี้ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดปรับใหม่เป็นตอนเช้า 15 บาทมื้อกลางวัน 25 บาท รวมทั้งสิ้นต่อวัน 45 บาทต่อหัวต่อคน

ข่าวที่น่าติดตาม