จันทบุรี-กลุ่มความหลากกลายทางเพศมอบช่อดอกไม้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-กลุ่มความหลากกลายทางเพศมอบช่อดอกไม้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ที่ออกประกาศจังหวัดส่งเสริมความเสมอภาค ทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคม สร้างความเท่าเทียมทางเพศแก่ประชาชน

วันนี้ ( 12 มิ.ย.63 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนกลุ่มความหลากกลายทางเพศ LGBT ในจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายปฏิญญา ล้ำเลิศ ได้เดินทางเข้ามอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณแก่นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพราะเห็นว่าตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกคำสั่งจังหวัดจันทบุรีเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสรีมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

ส่งผลให้กลุ่มความหลากกลายทางเพศ หรือ LGBT มีที่ยืนในสังคม สามารถแสดงออกในสิทธิเสรีภาพ ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของแต่ละคน สามารถการแต่งกายได้ตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคลมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการแสดงออกอย่างเสรีภาพ  มีเสรีภาพเท่าเทียมบุคคลทั่วไปในการสมัครงาน และประกอบอาชีพโดยสุจริต ที่สำคัญในคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดห้ามบุคคลอื่นแสดงออกถึงความอคติ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดในทางทำงาน  ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่ม LGBT ยังคงคาดหวังผลักดันกฎหมายของไทย  พ.ร.บ.คู่ชีวิต หรือกฎหมายที่เปิดให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถูกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิต่างๆ และลดความแตกต่างแปลกแยกจากสังคม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก