สุรินทร์-ศาลสุรินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน )

ในการช่วยเหลือกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมศรีกุญชร อาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ นายสัญญา สุขเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ในนามศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง ( กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) โดมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในนามฝ่ายปกครองของจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติตามคำสั่งศาลกรณีมีคำสั่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม จึงมีโครงการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 กำหนดให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไห้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนด ได้แก่ เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัวหรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม