จันทบุรี-คณะผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

จันทบุรี-คณะผู้บริหาร มรภ.รำไพพรรณีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสถาบันนานาชาติต้อนรับการมาเยือนของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและมหาวิทยาลัยเกริก ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันในด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก  ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สามภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต ให้จบไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ยังเป็นภาคีร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะทางวิชาการระหว่างกัน

//สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม