ชุมพร – ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

ชุมพร – ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายสมชาย  คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร เป็นประธาน ประชุมจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  โครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร เพื่อสนองยุทธศาสตร์ที่ 4เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการของ สกสค. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 กันยายน 2563

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีนโยบายรักษาสมาชิกเก่าและเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ เนื่องจาก ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 มีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 945,000 คน สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 390,000 คน และมีสมาชิกถูกถอนชื่อด้วยเหตุค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพกว่า 7 หมื่นคน ประกอบกับปัจจุบันมีสมาชิกสูงอายุถึงแก่ความตายในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้จำนวนสมาชิกลดลงและส่งผลให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวลดลง ดังนั้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น คุรุสภา สพฐ. สช. เป็นต้น  เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการสมาชิก เพื่อที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รวมถึงสร้างความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร จึงกำหนดจัดโครงการรักษ์สมาชิกเก่า เพิ่มสมาชิกใหม่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชุมพร ได้รับสวัสดิการและสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กันอย่างทั่วถึง และยังคงดำรงสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกตลอดไป   วัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในจังหวัดชุมพรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพรเพื่อให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  เพื่อเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

นายสมชาย  คุณวุฒิ เปิดเผยว่า เปิดรับสมัครสมาชิกเป็น กรณีพิเศษ  เนื่อในโอกาศครบรอบ 68 ปี ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปฏิบัติด้านการศึกษา เป็นการเปิดรับให้สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  –   ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ค่าสมัคร ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. คนละ 100 บาท  ในการรับสมัครจะรับสมัคร 3 ช่วง เวลา 16เมษายน – 15 กรกฎาคม 2563  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ ช.พ.ค. 2,000 บาท ช.พ.ส. 1,000 บาท   16กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2563 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ ช.พ.ค. 3,000 บาท ช.พ.ส. 2,000 บาท     16 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ ช.พ.ค. 5,000 บาท ช.พ.ส. 3,000 บาท   เป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรครูมาถึงแล้วเป็นการส่งผลให้กับลูกหลานได้มีต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัวต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม