จันทบุรี#แม่ทัพน้อย ภาค 1 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ กอ.รมน.จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่ (ชมคลิป)

จันทบุรี#แม่ทัพน้อย ภาค 1 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ กอ.รมน.จังหวัดบูรณาการหน่วยงานในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

วันนี้ ( 9 มิ.ย.63 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลโท เจริญชัย หินเธาว์ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 หรือ แม่ทัพน้อย ภาค 1 พร้อมคณะได้เดินทางมาประสานงานและตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ กำกับติดตามและประเมินผล แผน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี โดย พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และ กำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิต

สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่โดยการดำเนินงานมีการบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ได้สรุปผลการดำเนินงาน แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ / แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / แผนการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง / แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / แผนการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง โครงการ พัชรสุธา คชานุรักษ์ และ หมู่บ้าน คชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี

ไตรรงค์ มีทับทิม รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม