กศน.จับมือ 2 ภาคีเครือข่าย ลุยขับเคลื่อน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

กศน.จับมือ 2 ภาคีเครือข่าย ลุยขับเคลื่อน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ระหว่างสำนักงาน กศน. สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ระหว่าง สำนักงาน กศน. ซึ่งมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นแหล่งการเรียนที่จัดตั้งขึ้น กระจายให้บริการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 105 แห่ง และมีบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อม E-book Reading ผ่านทาง Application NaiinPann (นายอินทร์ปัณณ์) ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ตามนโยบายปีงบประมาณ 2563 ในการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow โดยมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบ และเพื่อให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ มีแนวทางหรือแนวคิดในการพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ในความดูแลให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Library เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่เสถียร มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกในการอ่านและการเรียนรู้ในระบบ Digital ต่อไป

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน กศน. มีแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 920 แห่ง แบ่งเป็น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 105 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 69 แห่ง หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ 745 แห่ง โดยปีงบประมาณ 2563 นี้ สำนักงาน กศน. มีนโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in

ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Digital Library กรณีศึกษาต้นแบบแห่งแรก โดย สำนักงาน กศน. จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกันนี้ยัง พัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม