คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทยมท.2 ลงพื้นที่สนง.เขตบางคอแหลม เพื่อประชุมในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทยมท.2 ลงพื้นที่สนง.เขตบางคอแหลม เพื่อประชุมในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

เมื่อวันที่5มิ.ย.63เวลา 13.00 น.
ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทย ( นายนิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงพื้นที่สนง.เขตบางคอแหลม เพื่อประชุมในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ในส่วนของคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภากรุงเทพมหานครโดยมี ( ศจ.ดร.พรชัย เทพปัญญา) ประธานคณะอนุฯ มอบหมายลงพื้นที่ ในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดบัวขาว, โรงเรียนวัดจันทร์ใน, โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม, และโรงเรียนวัดไทรโดยได้ดูการใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 500 ,000 บาท, และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63, และดูโครงการที่จะของบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 ทั้งนี้ได้ดูความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในการเตรียมรับการเปิดภาคเรียน