สระแก้ว-เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

สระแก้ว-เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

 

 


*****วันนี้ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ นำหัวหน้าส่วนราชการนายทหารและสื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดำเนินตามการโครงการ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้หน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว ในหน่วยทหาร ได้มาเรียนรู้ พัฒนาเป็นอาชีพเสริม แก่กำลังพลและ ครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการสาธิตทางการเกษตร ดำเนินโครงการต่างฯตามพอหลวง ร.9 เพื่อเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดเนื้อ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิต EM โดยนำผลกำไรที่ได้จากดำเนินการจัดเป็นกองทุนต่างๆ เพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทหารกองประจำการ และนำมาตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือกำลังพลในด้านต่างๆ

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ของผู้ปฏิบัติประจำศูนย์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ลักษณะเด่นบนเนื้อที่ 40 ไร่ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการ แบบจำลองเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าใจและจดจำได้ง่ายเช่น ลักษณะดิน หญ้าแฝก การทำการเกษตร ที่มีการจำลองบรรยากาศ แสดงตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน เรียนรู้ทฤษฎีจากส่วนจัดแสดงภายในอาคารแล้ว จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลงมือทำนาที่ฐานกาเรียนรู้นาข้าว หาวิธีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับฐานการเรียนรู้ทำประมง และปศุสัตว์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินของตนเองจากฐานการเรียนรู้ดิน น้ำ ปุ้ย ประวัติสำหรับการเปิดศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดำเนินการโครงการ และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้หน่วยทหาร กำลังพลได้มาเรียนรู้ พัฒนาเป็นอาชีพเสริม แก่กำลังพลและ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่


*****พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงาน ศูนย์ ฯก่อผนังอาคารอาคาร 9 เหลี่ยม/วางโครงสะพาน โดยทีมช่างของคุณมงคล ทำการปรับมูลดินและเตรียมนำโอ่งขึ้นตั้ง เพื่อวางระบบน้ำนำโอ่งขึ้นตั้งได้ 8 ใบ ดำเนินเนินการต่อเนื่องมีการต่อเติมซุ้มปลูกถั่ว ได้ 7 ซุ้ม/ปลูกขมิ้น ได้ 2 แปลง ปูพื้น/มุงหลังคาที่พักทหารที่ประจำศูนย์ฯ ได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว การคัดเลือกแม่ปลานิลที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว การคัดเลือกแม่ไก่พันธุ์ที่มีไข่ การเก็บไข่และนำไข่จากแม่พันธุ์ในระยะที่1 การศึกษาขั้นตอนการฟักของไข่ การนำไข่ไปเข้าสู่ขบวนการฟักตัว โดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้เปิดอบรมโครงการเลี้ยงไหมอีรี่ วันนี้ได้อบรมเรื่องการทำขนมปังยิ้ม ได้รับการสนับสนุนรถแมคโคจาก คุณสายันห์ วิริยะอมรพันธ์ (เสี่ยเป้า)

ซึ่งได้มาดำเนินการยกเหล็กโครงสะพานและปรับพื้นที่วางแท้งค์น้ำและขุดบ่ออนุบาลปลา เพาะพันธุ์ข้าว ไวแสง ระยะ 90 วัน/ได้ดำนาข้าวพันธุ์ไวแสง จำนวน 1 แปลง นำทหารเข้ารับการอบรมเรื่องปศุสัตว์ โดยมี จนท.จากปศุสัตว์สระแก้วเป็นวิทยากร และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิล แดง จากศูนย์วิจัย ฯ จำนวน 200 ตัว และได้ปล่อยลงบ่อภายในศูนย์เรียนรู้เรียบร้อย ดำเนินการสร้างแหล่งอาหารปลา (แซนวิชปลา) ในนาบัว ได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว จำนวน 1,000 ต้น จะดำเนินการปลูกภายในศูนย์ หล่อเสาห้องน้ำ อาคาร 9 เหลี่ยม โดยทีมช่างของคุณมงคล (เฮียตี๋) มีการปลูกบัวเพิ่มเติม ตัดหญ้าบริเวณแปลงผัก มีการก่อสร้างอาคารที่พักทหาร ที่ประจำศูนย์ เพิ่มอีก 1 หลัง ถอนหญ้าในแปลงนา/ทำการห่มดินบริเวณคันนาทองคำและมี นาย อำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ/ ผอ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ได้มาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ทหารประจำศูนย์ต่อไป


***สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม