สระแก้ว-รายงานความคืบหน้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

สระแก้ว-รายงานความคืบหน้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

 


***** พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวว่า ได้รายงานจากคณะทำงาน ศูนย์ ฯในการปฏิบัติงานใน ก่อผนังห้องน้ำ/ก่อผนังตัวอาคาร 9 เหลี่ยม/เชื่อมเหล็กเก็บลายละเอียดโครงสะพาน โดยทีมช่างของคุณมงคล (เฮียตี๋) พรุ่งนี้ดำเนินการต่อครับ ดำเนินการเก็บลายละเอียดบ่ออนุบาลปลาเสร็จเรียบร้อย/ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ ปรับพื้นที่ทำถนน ภายในศูนย์/จัดตั้งเวทีเพื่อเตรียมงานปล่อยปลาวันที่ 4 มิ.ย.63 ปรับปรุงแปลงผักให้เป็นซุ้มโค้ง ได้มีคณะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมาตรวจความคืบหน้าภายในศูนย์และตรวจความพร้อมการเตรียมงานปล่อยปลา ได้จัดกำลังพลไปดูงาน เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ ที่บ้านเข้าดิน โดยมี จ.ส.อ.เทวฤทธิ์ ละทิ พร้อมกับกำลังพล 2 นาย เรียน


*****พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตันแบบในการดำเนินการโครงการฯ เป็นแหล่งความรู้และวิธีปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ

ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน เป็นพื้นที่ฝึกผู้ที่เข้ามาศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบโดยการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหา เป็นห้องเรียนธรรมชาติ และห้องฝึกฝน โดยเน้นให้มีทั้งวินัยและความรู้ การดำเนินการโดยมุ่งประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความสามัคคี และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหา และเก็บข้อมูลการนำลงสู่การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนา “คน” ไปพร้อมการพัฒนา “พื้นที่” รวบรวมปัญหาหลักด้านภูมิสังคม ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย นำมาออกแบบพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา


***ภาพ ร.12 รอ.ข่าว วีระยุทธ สารการ /สมศักดิ์ สารการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม