สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท

 

 

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ภายใต้หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาหรือจำเลยเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การบังคับคดีผู้ประกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่


13 สิงหาคม 2563 เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นภาพยนตร์สั้นมีความยาว 3-5 นาที และแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับอุดมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้เพียงประเภทเดียว ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม (ไม่เกิน 10 คน) โดยที่สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน

สำหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular vote เงินรางวัล 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร ซึ่งจะพิจารณาจากผลงานที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) มากที่สุดผ่านทาง Facebook “สื่อศาล”
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและสอบถามเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์สั้นได้ที่ Facebook “โครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” หรือ สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8446 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข่าวที่น่าติดตาม