สุโขทัย-โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลสามารถตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้อย่างรวดเร็ว (ชมคลิป)

สุโขทัย-โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลสามารถตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

วันนี้ (25 พ.ค.63) เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจระดับอณูโมเลกุล หรือ ห้องปฏิบัติการ PCR นับเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและมีการใช้เทคโนโลยี การตรวจระดับอณูโมเลกุล จะทำให้การวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดการส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการในต่างจังหวัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดการป่วยตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดตั้งห้องปฏิบัติการอณูชีวิวิทยาของโรงพยาบาลสุโขทัยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสุโขทัย สำหรับห้องปฏิบัติการด้านอณูชีววิทยาโมเลกุล มีการดำเนินการตามมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการฝึกอบรม มีความชำนาญตามาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ที่แบ่งส่วนกันอย่างเพียงพอ เป็นห้องปฏิบัติการ ที่สามารถตรวจในระดับโมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ โรค MERS-CoV และ โรค CoVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย สามารถตรวจได้และรู้ผลภายใน 5 ชั่วโมง


โดยมีพันเอกเสมา มังมะติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย นายวรการ หาญทองกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ว่าที่ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย และคณะกรรมการบริหาร บุคลากรโรงพยาบาลสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด


ซึ่งได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจSARS-Cov-2(COVID 19) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในการจัดสร้างห้องปฏิบัติการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยเทคนิควิธี Real Time PCR และกำลังดำเนินการพิจารณาจัดสร้างที่โรงพยาบาลศรีสังวร อ.ศรีสำโรงเพิ่มอีก1 แห่ง ในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยเทคนิควิธี Real Time PCR เช่นกัน


โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างและอุปกรณ์ และขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการตรวจดูแล และป้องกันผู้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทั้งในพื้นที่และที่เดินทางมาในพื้นที่อย่างเต็มที่ จนส่งผลให้สุโขทัยปลอดเชื้อ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ห้องห้องปฏิบัติการดังกล่าวนอกจากจะใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) แล้วยังใช้ได้กับเชื้อไวรัสต่างๆในประเภทเดียวกัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างดี และขอให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข หมอแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เพื่อชาวจังหวัดสุโขทัยในโอกาสต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม