“กองทัพอากาศ รับซื้อมังคุด ๓๔ ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙”

“กองทัพอากาศ รับซื้อมังคุด ๓๔ ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙”

 

 


ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ รับซื้อผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีปริมาณผลผลิตจำนวนมาก จนทำให้เกิดปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ รวมทั้งเกษตรกรยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทำให้มีข้อจำกัดในการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะมังคุด ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นจำนวนมากในระยะนี้


เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศจึงได้รับซื้อมังคุด จากสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด ตำบลพลตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รวมจำนวน ๓๔ ตัน (๓๔,๐๐๐ กิโลกรัม) และส่งต่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด รับซื้อเพื่อไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลในหน่วย


โดยเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ รับและแจกจ่ายมังคุดรอบแรก จำนวน ๑๑ ตัน (๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม) ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ส่วนมังคุดที่เหลือจะดำเนินการรับและแจกจ่ายจนครบตามจำนวน ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓


ทั้งนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้รับซื้อมังคุดจำนวน ๔,๙๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

ข่าวที่น่าติดตาม