พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ลงพื้นที่ปลูกป่าประชารัฐ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร – พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ลงพื้นที่ปลูกป่าประชารัฐ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร โดย พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.210 พร้อมด้วย นายเอกราช มณีกรรณ์ ปจ.ม.ห./ลธ.กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2(2)/รองประธานกรรมการโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล ณ อาคารรวมใจ อุทยานแห่งชาติภูผายล ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุป ,กิจกรรมปลูกป่าฯ ,มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนนายอำเภอ และกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ซึ่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณามอบแนวทางการปฏิบัติงาน คือ ให้หน่วยมุ่งเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่ และประสานการจัดทำข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นแฟ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในการประชุม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำ และให้ความสำคัญดังนี้ การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่รอบอุทยาน, การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ทั้งนี้ตามแนวทางการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเด็นยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาพื้นที่ตามความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564
ในหัวข้อกลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรและพื้นที่ป่า และแหล่งต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่เป้าหมาย.

****************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม