แม่ฮ่องสอน-“ปันไออุ่น สู่ชุมชน”หมู่บ้านชายแดนสาละวิน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กรมทหารพรานที่36 และ เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบทบริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชน

แม่ฮ่องสอน-“ปันไออุ่น สู่ชุมชน”หมู่บ้านชายแดนสาละวิน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กรมทหารพรานที่36 และ เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบทบริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชน

 

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 ได้สั่งการให้ ร.ท.สาคร นามสุขขี ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำชุดจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพล จากกองร้อยทหารพรานที่ 3606 เข้าสนับสนุน “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจ” ในโครงการ “ปันไออุ่นสู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2563” เพื่อออกสำรวจปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดเชื้อจากยุง เช่น

ชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรคต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นที่มาตามฤดูกาล รวมไปถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย มีประชาชนบ้านสบเมยและใกล้เคียงเดินทางมารับบริการ 160 คน หลังจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ต่อที่บ้านแม่สะลาบ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


สำหรับ เครือข่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ เนื่องจากได้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานตามพื้นที่ต่างๆ โดยจากการติดตามภารกิจของ กรมทหารพรานที่ 36 จึงได้ทราบถึงปัญหาของประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ขาดการช่วยเหลือเป็นเวลานานจากการปิดหมู่บ้าน และยังขาดการสนับสนุนด้านการแพทย์ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ความรู้ ทางเครือข่ายจึงส่งหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมทหารพรานที่ 36 ให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม