สงขลานครินทร์ ทุ่มกว่า 400 ล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

สงขลานครินทร์ ทุ่มกว่า 400 ล้าน ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในปลายปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มอีกประมาณ 150 ล้าน จากเดิมในภาวะปกติที่ได้รับสนับสนุนจาก องค์กรภายนอกและจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประมาณ 50 ล้าน สำหรับนักศึกษา 5 วิทยาเขต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 5 วิทยาเขต โดยจะนำไปจัดสรรเป็นทุนให้เปล่าและทุนทำงานแลกเปลี่ยนตามสภาพปัญหาของนักศึกษา ซึ่งได้มีการสำรวจไว้เบื้องต้นแล้ว


2. ลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แบ่งเป็น
– ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 % สำหรับภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน)
– ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 %  สำหรับภาคการศึกษาที่ 1-2/2563
– ลดค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย  10 %
3. สวัสดิการอื่น ๆ
– จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดความพร้อม โดยอาจเป็นรูปแบบการเช่า เพื่อให้นักศึกษายืมใช้งานทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว หรือช่วยเหลือโดยการประสานให้นักศึกษาสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ ในราคาพิเศษและมีเงื่อนไขการชำระเงินแบบผ่อนจ่าย


– จัดหา Sim Card อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
– เงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท  กรณีนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19
– ช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ.
4.อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์และมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับมายังวิทยาเขต

นักศึกษาที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยจะดูแลเป็นการเฉพาะราย เพื่อให้ได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้สมภาคภูมิสงขลานครินทร์ ที่ดูแลสังคมภายใต้วิกฤตินี้ไปด้วยกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 074-282201

ข่าวที่น่าติดตาม