ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองร้อยเอ็ดเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองร้อยเอ็ดเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วันนี้( 11 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อคัดสรรเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ที่ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากและเผยแพร่เรื่องราวอาหารเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 10 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวม 40 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบโครงการฯ อำเภอละ 1 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 50คน

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม