กระบี่-ผู้ว่ากระบี่นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนเพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐานที่กำหนด

กระบี่-ผู้ว่ากระบี่นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนเพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐานที่กำหนด

 

และจะมีคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลอีกครั้งเพื่อนำมาสรุปเป็นมาตรการที่จังหวัดจะบังคับใช้ต่อไป

9 พ.ค.2563

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่  นายแพทย์วิทยา  วัฒนเรืองโกวิท  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  นายเชิดพงษ์ จันจะนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่  นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  นายสงวัด พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่  นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบมาตรฐานและให้คำแนะนะการเปิดให้บริการ  ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันให้เปิดดำเนินการกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 โดยได้ตรวจสอบการดำเนินกิจการที่ ตลาดสดมหาราช ทั้งบริเวณที่จำหน่ายผัก อาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน เนื้อสัตว์   ต่อด้วยการตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ ทั้ง 7-11   Family Mart   ร้านเสริมสวย  ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดกลางขนาดใหญ่   และร้านจำหน่ายอาหาร โดยในแต่ละจุดเจ้าหน้าที่ได้ดูรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็นไปตาม  มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจการและกิจกรรม ในกลุ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต  และ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่  โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งด้านของการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค  การเตรียมพร้อมในการให้บริการ  ทั้งมาตรการคัดกรองอาการป่วย ด้วยการวัดไข้ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  มาตรการป้องกันโรค มีการจัดมุมสำหรับการเข้าใช้บริการที่เหมาะสม การสวมหน้ากากอนามัยของพนักงานและผู้เข้าใช้บริการ   มาตรการด้านความสะอาด  ที่ต้องมีเจลล้างมือ การทำความสะอาดอุปกรณ์ การดูแลสถานที่ ให้มีความสะอาด การจัดการขยะ  การจัดคิว หรือช่องทางการติดต่อเพื่อลดเวลาของการเข้าใช้บริการ เป็นต้น

โดยคณะทำงานได้มีการตรวจและให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ ในส่วนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การจัดทำทางเดินในลักษณะ   One Way   การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการคิดอัตรา 4 ตารางเมตร/ คน   การทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ผู้ใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน   หลังจากนี้ จะมีคณะกรรมการอีกชุดที่ทำหน้าที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ มาติดตามอีกครั้ง เพื่อนำข้อมูล พฤติกรรม ที่ได้สู่การพิจารณาดำเนินการด้วยมาตรการต่าง ๆ อีกครั้ง….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม