ร้อยเอ็ด…ผวจ.ร้อยเอ็ดเยี่ยมชาวมุสลิมจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ผวจ.ร้อยเอ็ดเยี่ยมชาวมุสลิมจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

วันนี้( 5 พฤษภาคม 2563)เวลา10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปให้กำลังใจชาวมุสลิมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ มัสยิดปากิสตาน มัมบะอัลฮิดายะฮ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การเยี่ยมมัสยิดปากิสตาน มัมบะอลฮิดายะฮ์ ครั้งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญเพราะการนับถือศาสนาที่ต่างกันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เกิดความแตกแยกกัน เพราะทุกศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดี กระทำความดี มีความสามัคคี รักใคร่กัน นับถือกัน การก่อตั้งมัสยิดนี้จึง เป็นการวางรากฐานให้กับประชากรมุสลิมในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจไปพร้อมๆกันและยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจระหว่างศาสนาต่างๆ ในจังหวัดอีกด้วย

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบสิ่งของเยี่ยมแก่นายวันชัย วงษ์ประเสริฐ กรรมการประจำมัสยิดปากิสตาน ผู้แทนชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับศาสนิกชนศาสนาต่างๆ และสร้างความรักความสามัคคีในศาสนิกชนทุกศาสนา

ด้าน นายวันชัย วงษ์ประเสริฐ กรรมการบริหารมัสยิดคณะกรรมการดูแลมัสยิด กล่าวว่า ผู้นับถือศาสนาได้มีการปฏิบัติกิจทางศาสนา ที่มัสยิดแห่งนี้อย่างเคร่งครัดพร้อมด้วยสัปบุรุษทุกคน ที่เดินทางมาละหมดที่นี่ ปกติละหมาดวันละ 5 เวลา ยกเว้นวันศุกร์จะมีการละหมาดรวม เริ่มศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นี้ ชาวร้อยเอ็ดมีครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 150 ครอบครัว มัสยิดแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ ซึ่งในช่วงเวลาในขณะนี้ยังคงมีชาวมุสลิมเดินทางมาร่วมละหมาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงร่วมกันเลี่ยงการเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยผู้นำศาสนาจะให้คำแนะนำการปฏิบัติของชาวมุสลิมทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรัฐบายและทางจังหวัดโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด 19

มัสยิดปากิสตาน มัมบะอลฮิดายะฮ์ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์ ร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภามนตรี ก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมโลก นายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และพี่น้องมุสลิมจากหลายจังหวัดเข้าร่วมในพิธีด้วย

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

ข่าวที่น่าติดตาม