สระแก้ว#ผู้ว่าสระแก้วส่งมอบฝายสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตร

สระแก้ว#ผู้ว่าสระแก้วส่งมอบฝายสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตร

 


*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วส่งมอบฝายโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับ กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการฝายสายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ที่ บ้านคลองชล หมู่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นฝ่ายขนาดกลาง (ขนาด 15X15 เมตร) ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หิน ดิน ทรายมาใช้ในการสร้าง

โดยความร่วมแรง ร่วมใจจากกลุ่มคนในพื้นที่ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ นายวรพันธ์ รุ่งฟ้า ผู้จัดการ ธกส.สาขาวังสมบูรณ์ เทศบาลตำบลวังทอง กรมทหารพรานที่ 13 กรมอุทยานป่าไม้ (เขาอ่างฤาไน) ตำรวจวังสมบูรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพี่ระยานุเคราะห์ๆ 1 บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) กำนันตำบลวังทอง ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลวังทอง ร่วมมือกันสร้างฝายแห่งนี้ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ และ หญ้าแฝกเพื่อให้รากไม้เป็นตัวยึดโครงสร้าง ทำให้ฝายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


*****นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า พิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการสายธาร ร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลืมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสระแก้ว และ ร.ก.ส.สาขาวังสมบูรณ์ ร่วมกับพี่น้องบ้านคลองชล พี่น้องจิตอาสาทุกหมู่บ้านในตำบลวังทอง ได้ดำเนินโครงการ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ แบบมีชีวิต ให้ในพื้นที่บ้านคลองชล หมู่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตันแบบในการอนุรักษ์น้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อชะลอน้ำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อฝายมีชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐนโยบายรัฐบาล และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

#ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงานจาก จ.สระแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม