นครราชสีมา-โรงเรียนสุขานารี โคราช เปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ ”เพิ่มพูนทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทำ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21”

นครราชสีมา-โรงเรียนสุขานารี โคราช เปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ ”เพิ่มพูนทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทำ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21”

 

ที่โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น ณ.โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสุขานารี นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้เป็นประธานเปิดงาน Open House Sukhanaree World-Class Standard School”เพิ่มพูนทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทำ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21” ของ โรงเรียนสุขานารี โดยมีนายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับกว่า4000คน


นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานครู และนักเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มการเรียนรู้ทั้ง 6 กลุ่ม เช่น นิทรรศการห้องสมุดสร้างสรรค์ปัญญา นิทรรศการกีฬาสรรสร้างเยาวชน นิทรรศการวิชาของสายชั้นปฐมวัย นิทรรศการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นิทรรศการของห้องเรียนพิเศษเข้มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นิทรรศการของห้องเรียนพิเศษเข้มภาษาอังกฤษ ให้กล้าแสดงออกผ่านการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำเสนอผลงานตนเอง และสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีโอกาส แสดงออกถึงศักยภาพและมีผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


และการจัดงานครั้งนี้ได้จัดในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชมและได้เห็นสภาพบริบทของโรงเรียน ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน้าอยู่หน้าเรียน เพื่อเสริมสร้างความรักถิ่นฐานในองค์กร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ จากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่า ล้วนประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคมจึงไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพ นครราชสีมา