แม่ฮ่องสอน-เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แก่เกษตรกรถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้แก่เกษตรกรถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่

 

ณ บ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน วันรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 โดย นายวิษณุ คำพินิจ เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้นำพี่น้องเกษตรกร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และนำเสนอทางเลือกในการเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา และการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนารณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร นิทรรศการพร้อมสาธิตการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในระบบวนเกษตร การเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทำถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการทำปุ๋ยหมักจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวน 120 คน


โดยในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้ไผ่ซางหม่น ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปลูก สร้างรายได้เสริม ในครัวเรือน ทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยว ซึ่งเหมาะสมสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งมีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม