สตูล-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563

สตูล-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563

 

ที่ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล สำนักงานสหกรณ์จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี2563 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ มีนายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล,นายวินิช ตาเดอิน ประธานจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดสตูลกว่า 500 คน เข้าร่วม


สำหรับการจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันนและกันจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต,แข่งขันกี่ฬา และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ,แข่งขันกี่ฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในภาคกลางคืน


ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล วางพานพุ่ม พร้อมกล่าวสดุดี และอ่านสารนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของไทยอย่างมีระบบ โดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางกลไกประชารัฐ การสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์รวมทั้ง ใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” ด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นธรรม ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม