นราธิวาส-โรงพยาบาลแว้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

นราธิวาส-โรงพยาบาลแว้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

จากข้อมูลผู้ป่วยจิตเภทอำเภอแว้งใน 2559-2561 จำนวน 209, 250และ 275 ราย ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าข้อมูลสถิติผู้ป่วยจิตเภทของอำเภอแว้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องกันกับระดับจังหวัด และประเทศ อำเภอแว้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ปัญหายาเสพติด ประชาชนได้รับการศึกษาค่อนข้างต่ำ ว่างงาน

จึงเป็นปัจจัยทำให้จำนวน และความรุนแรงของโรคจิตเภทเพิ่มมากขึ้น บางส่วนทำงานในประเทศมาเลเซีย ทำให้ขาดการรักษาต่อเนื่อง อาการกำเริบฉุกเฉินมากขึ้น พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเภทที่ขาดการรักษาในโรงพยาบาลแว้งทั้งหมด ในปี 2559-2561 ขาดการรักษา ร้อยละ 31.04, 33.76 และ 30.90ตามลำดับ มีผู้ป่วยจิตเภทขาดนัดรับยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้รับการรักษา ถูกกักขัง ล่ามโซ่ เกิดอาการกำเริบ รุนแรง ทำร้ายร่างกายผู้อื่น มีผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

ดังนั้นงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลแว้ง ได้เห็นความสำคัญโรคจิตเภท จึงได้จัดทำโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล ตำบลแว้ง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนเห็นความสำคัญและมีทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาลแว้ง ออกแบบ สำรวจ คัดกรอง ดูแล รักษา ฟื้นฟู จนผู้ป่วยปลดโซ่ออกได้ จึงช่วยผู้ป่วยครอบครัวสามารถปลูกผัก ทำงานรับจ้างได้ สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม