เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลท้ายดง จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563

เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลท้ายดง จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563

 

นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยได้นำผู้บริหาร,พนักงาน,ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จำนวน 60 คนมาศึกษาดูงานที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้

เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความความสามัคคีขึ้นอีกด้วย สำหรับการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง และเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว ยุทธ ศรีทองสุข

ข่าวที่น่าติดตาม