อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ เขื่องในเมืองแห่งความสุข

19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขื่องใน ผสานมือ MOU ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังสร้างสุขภาวะชุมชมสู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข

 


ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและแสดงสินค้า OTOP อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ,ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)อีสานล่าง และ ภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชมท้องถิ่นอำเภอเขื่องในขึ้น โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ร่วมด้วย นายสาวดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ,นางธัญญา แสงอุบล ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ,นายเทียน แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลยางขี้นก และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 18 แห่งในพื้นที่อำเภอเขื่องใน ร่วมกันลงนามฯ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ตัวแทนจาก อบต. ร่วมเป็นสักขีพยาน


สำหรับ สาระสำคัญในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในครั้งนี้ คือ บทบาทหน้าที่ของหน่าวงานต่างๆ โดยเครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จะขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับตำบล เครือข่าย และจังหวัดรวมถึงรณรงค์ให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอำนาจให้ชุมชน / ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน : พื้นที่ระดับตำบล และพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ยางขี้นก สร้างศักยภาพเป็น “แหล่งเรียนรู้” พัฒนาผู้รู้และแกนนำ ให้มีความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน / สสส. : ทำหน้าที่ในการจุดประกาย สนับสนุน กับเครือข่าย ในการกำหนดเป้าหมายพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย : นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้พื้นฐาน กำหนด ออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้อบกับบริบทพื้นที่ / ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการพัฒนาด้านวิชาการและการบริหารจัดการบริหารจัดการให้แก่ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน


ภายในงานยังได้มีการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชนท้องถิ่น อำเภอเขื่องใน โดยมีเป้าหมายดังนี้ ส่งเสริมให้ทุก อปท.มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสร้างความพร้อม ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ,ร่วมกันออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวท ลดอัตราการฆ่าตัวตาย พร้อมสร้างมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำโดยชุมชนท้องถิ่น ,ร่วมกันป้องอกันอุบัติเหตุจราจรด้วยการลด ละ เลิก และควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนท้องถิ่น ,ร่วมกันควบคุมการบริโภคบุหรี่และสารเสพติด สร้างบุคคลต้นแบบ ครอบครัวไร้ควันโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ ,ร่วมกันกำหนดมาตรการรองรับภัยพิบัติ ด้วยการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือโดยชุมชนท้องถิ่น และ ชาวเขื่องในจะสานพลังกันจนเป็นเครือข่ายที่หนุนเสริมการทำงานร่วมกันอันนำไปสู่ท้องถิ่นน่าอยู่ ท้องที่ต้นแบบ เพื่อสุขภาวะที่ดีของ “อำเภอเขื่องในเมืองแห่งความสุข” จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ยังได้ร่วมกันประกาศประเด็นร่วมอำเภอ 5 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1.การลดอุบัติเหตุจราจรและลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.การรณรงค์ควบคุมบุหรี่และสารเสพติด 3.การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4.การจัดการสภาวะแวดล้อม และ 5.การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชนท้องถิ่น

ธนัช​ชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​

ข่าวที่น่าติดตาม