เพชรบูรณ์ ชาววังโป่งพร้อมใจ เทเหล้า เผาบุหรี่ พร้อมลงนาม MOU ในปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เพชรบูรณ์ ชาววังโป่งพร้อมใจ เทเหล้า เผาบุหรี่ พร้อมลงนาม MOU ในปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวังโป่ง ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหา ยาเสพติด ลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน และเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ ในกิจกรรมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ ทุกภาคส่วน ได้พร้อมใจกันเทเหล้า เผาบุหรี่ และได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นได้ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด พร้อมกับเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดและ หยุดเผาป่า จากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ผ่านหน้าตลาด ถึงวัดอรัญญาวาส รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร////////////

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม