นครราชสีมา-โรงเรียนวัดสระแก้วโคราช เปิดนิทรรศการ WATSAKAEW SCHOOL OPEN HOUSE

นครราชสีมา-โรงเรียนวัดสระแก้วโคราช เปิดนิทรรศการ WATSAKAEW SCHOOL OPEN HOUSE

 

ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08.30 น นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดสระแก้ว(WATSAKAEW SCHOOL OPEN HOUSE) เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและ

นายกิตติศักดิ์ โลหณุต นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองกว่า3000คน ให้การตอนรับ ภายในงานคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงานและออกร้านต่างๆมากมาย มีการแสดงดนตรี จัดนิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดแสดงผลงานนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ คือการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เด็ก ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้นปี และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจ มีผลงานโดดเด่น ในการประกวดโครงงาน และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน ได้พัฒนาต่อยอดไปแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป อีกทั้งยังสร้างสรรค์สังคม เพื่อตอบสนองนโยบายในการยกระดับคุณภาพของการศึกษาทั้งระดับเขตและระดับชาติ สำหรับผลงานของโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 รางวัลสอบแข่งขันทางวิชาการ สสวท รางวัลสอบแข่งขันวิชาการนานชาติ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย


โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้าน ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ จากผลผลิตที่ผ่านมา ศิษย์เก่า ล้วนประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี เป็นผู้นำของสังคมจึงไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนและให้ความร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ทั้งในอดีตและปัจจุบันส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ข่าวที่น่าติดตาม