ปทุมธานี-ปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

 

ดูข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี


ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีผู้ผู้กำกับการทุกๆสถานี คณะวิทยากร และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ
ด้านพลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการการอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครตำรวจบ้านจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาชนในจังหวัดปทุมธานีตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 ประการคือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มองค์ความรู้ให้ประชาชนช่วยลดปัญหายาเสพติด 3. เพื่อเพิ่มความสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน


4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน และ 5. เพื่อประสานงานกันระหว่างเจ้าพนักงานตำรวจกับผู้นำชุมชน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรมมาจากภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ร่วม 92 คน จากการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมาพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจต่อเนื้อหาวิชาแต่คณะวิทยากรบรรยายและมีการสอบถามปัญหาข้อขัดแย้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ พลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกล่าวต่อว่า


แบะจากการผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลา 2 วัน คณะวิทยากรได้ให้ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามภาระกิจแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันและสภาพการณ์ในความเป็นจริง ขอให้ทุกท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีในพื้นที่ของท่าน และจะนำทุกท่านไปเป็นครูแม่ไก่ หรืออาสาสมัครต้นแบบ สำหรับฝึกอบรมพี่น้องของท่าน ที่จะทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านประจำชุมชนของแต่ละสถานีซึ่งจะจัดให้มีการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป และหลังจากการปิด การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน ภูธรจังหวัดปทุมธานี ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้มอบเครื่องแบบ บัตรประจำตัวอาสาสมัคร และวุฒิบัตรให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 92 คน พร้อมถ่ายภาพอาสาสมัครร่วมกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม