อ่างทอง 1- เกษตรอำเภอแสวงหา รณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่างทอง 1- เกษตรอำเภอแสวงหา รณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 

วันที่ 13 ก.พ. 63 นายนรบดี เรืองอนันต์ ปลัดอาวุโสอำเภอแสวงหา เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำกอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง หมอดินอาสา พี่น้องเกษตรกร ได้ให้ความสนใจในโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง กล่าวว่า ซึ่งอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองได้มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะสมกับ การปลูกข้าว และด้วยพื้นที่ปลูกอยู่ในเขตชลประทาน จึงทำให้เกษตรกรเผาตอซัง ข้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้หลายครั้งต่อปี จึงส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จะไปทำลายอินทรียวัตถุ

และโครงสร้างของดิน ทำให้ดินแน่นทึบ ขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตชองพืช ซึ่งทำให้ เกษตรกรต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีเป็นจำนวนมาก อันเป็นภาระของเกษตรกร ในการเพิ่มต้นทุนการผลิต และความสี่ยงต่อพิษภัยของสารเคมี รัฐบาลจึงมีนโยบายรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ สารชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี และสารเคมีมากขึ้น


กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์ จึงมีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการไถกลบตอซังแทนการเผาตอชัง โดยให้นำวัสดุตอชังที่เหลือใช้จากไร่นา มาเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ผสมผสานการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินช่วยเพิ่มคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อไป


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

ข่าวที่น่าติดตาม