แม่ฮ่องสอน-ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ปลื้ม 55 นักศึกษารับเกียรติบัตร จบหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ปลื้ม 55 นักศึกษารับเกียรติบัตร จบหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้

 

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 จำนวน 55 คน โดย นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศบาลเมืองยวมใต้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยสูงวัย เมืองยวมใต้ ขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี , เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ปัญญา และสังคมที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข , เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ , เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างคุณประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม , เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบที่ดีในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป


ตลอดระยะเวลาของการร่วมกิจกรรม ผู้สูงวัยทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถดูแลตนเองให้แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือชุมชน เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

ข่าวที่น่าติดตาม