ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมอาจารย์สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ นำร่อง PLC โรงเรียน 24 แห่ง

ปทุมธานี-มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมอาจารย์สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ นำร่อง PLC โรงเรียน 24 แห่ง

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาครูประจำการในสถานศึกษาในท้องถิ่นให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านเป็นสมรรถนะสำคัญสำหรับคนในอนาคตทั้งด้านความรู้ลุ่มลึกตามความสนใจ แรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อเป้าหมายชีวิตที่ต้องประกอบอาชีพและมีทักษะจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยีในอนาคต จึงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการศึกษาหน่วยงานที่เป็นเลิศ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาครูให้สร้างและใช่นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาสู่สถานศึกษาในท้องถิ่นให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นซึ่ง PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community เป็นการรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน

โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ โดยทางมหาวิทยาลัยจึงได้ให้คณะอาจารย์ ได้อบรมและศึกษาดูงาน ณโรงเรียน
สาธิตพัฒนา เพื่อศึกษาถึงการทำงาน ด้าน PLC ที่เป็นเลิศ ทำให้คณะอาจารย์เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ลงพื้นที่ให้กับครูในโรงเรียน 24 แห่ง และจะเพิ่มพื้นที่เพื่อให้ โรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยลงได้อบรม ได้มีการทำงานแบบ PLC ที่เป็นเลิศต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม