สระบุรี-แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้​ หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” (ชมคลิป)

สระบุรี-แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้​ หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”

 

วันที่23มกราคม2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ โรงแรมนูดามัวร์ แกรนด์จรูญรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิม ให้เป็นสินค้านวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดโลก ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภายในประเทศ สำหรับในปี 2562 – 2565 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20


โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาค เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับภาค โดยมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจแข็งแรง” ได้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพรประจำเขตสุขภาพที่4และมีความพร้อมทั้งทางด้านต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆมาต่อยอดไปยัง งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ ตลาดการค้าระดับประเทศได้ไปสู่ระดับสากล


นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงเขตสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจสู่สากล ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรภายในจังหวัด เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ-อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยเน้นให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่าย ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยบูธวิชาการนวัตกรรม ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 24 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก บูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี เสวนา กัญชาทางการแพทย์แผนไทย , พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ,โครงการพระราชดำริ โดย กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านเครือข่ายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและใช้เป็นแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรในระดับชุมชน/สถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้อย่างมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจได้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยในพื้นที่และเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม