#สุรินทร์# จัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# จัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุรินทร์ โดยมี พ.อ.ณัฐ ศรีอินทร์ รอง ผบ.กกล.สุรนารี พ.ต.สมภพ บุญธรรม ผู้แทน มทบ.25

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุรินทร์ นายประทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จึงต้องบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านกลไกการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนครอบคลุมทุกมิติ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระยะเร่งด่วน

เน้นย้ำให้จัดหาแหล่งน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำ เร่งรัดการผันน้ำสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค การขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำทุกพื้นที่เสี่ยงภัย มุ่งดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจัดรถบรรทุกน้ำเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ให้ประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ มาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ การมีส่วนร่วมประหยัดน้ำ การงดทำนาปรังและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแยกน้ำ และการวางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า เน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนน้ำฝนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในปี 2563 ต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม