ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพรเปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพรเปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

 

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รวมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านศาลาขาว ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ประกอบด้วย การคัดกรองและตรวจสุขภาพ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ บริการ DayCare หรือบริการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้ามา เย็นกลับ การตรวจเยี่ยมและให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ศูนย์ฯแห่งนี้ นอกจากใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศูนย์ฯแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรือ Care Giver ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงที่บ้านและในชุมชนอีกด้วย

นายศรีชัย วีระนรพานิช กล่าวว่า เขตเทศบาลเมืองชุมพร มีประชากร 33,638 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 5,839 ราย ผู้พิการจำนวน 303 ราย ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกจำนวน 89 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะดูและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง และทำอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดภาวะภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ตระหนักถึงความสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ 4 มีนักเรียน จำนวน 200 คน จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพร จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและการออมต่างๆ เป็นต้น และปัจจุบันมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจและสังคม แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเหล่านี้ ได้เกิดภาวะพึ่งพิงให้น้อยที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่เล็งเห็นในความตั้งใจจริงในการทำงาน จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่เศษเพื่อสร้างอาคาร บริจาคที่ดินทำถนนทางเข้าศูนย์ฯ และใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองชุมพร อีกจำนวน 7,955,000บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคาร จึงเกิดเป็นอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้ขึ้น


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน โลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีก10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆอาทิเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน เรื่องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดังนั้นการที่เทศบาลเมืองชุมพร ได้เล็งเห็นสภาพปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้า และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการแห่งนี้ขึ้น จึงเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ผมจึงต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมเทศบาลเมืองชุมพร ที่ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ผมต้องขอขอบคุณผู้บริจาคที่ดินแทนประชาชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนก่อให้เกิดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองชุมพรแห่งนี้ขึ้น และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ฯแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ ในการเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯนี้

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม